Studiebegeleiding Accent

Individuele studiebegeleiding voor studenten van het MBO, HBO en WO

Algemene voorwaarden

Degene die met Studiebegeleiding Accent de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd ‘de afnemer’. De afnemer is de student en bij minderjarigen de ouder/ verzorger. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing tenzij er in de opdrachtovereenkomst uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

1. Kwaliteit. Studiebegeleiding Accent verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de vraag van de afnemer van Studiebegeleiding Accent die is voortgevloeid uit het kennismakingsgesprek of de aanvraag.

2. Geheimhouding. Studiebegeleiding Accent verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan zij weet of kan aannemen dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

3. In geval van overmacht bij Studiebegeleiding Accent zal zij daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Studiebegeleiding Accent opgeschort. De afnemer heeft de verplichting om van Studiebegeleiding Accent  het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen.

4. Tarieven. Het uurtarief staat vast en is niet onderhandelbaar. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het uurtarief in rekening gebracht tenzij de afnemer minimaal 24 uur van te voren heeft afgezegd. Afzegging kan per email, Whatsapp of telefonisch.

5. Vrijwaring. De afnemer heeft de plicht om de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Studiebegeleiding Accent tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studiebegeleiding Accent.

6. Aansprakelijkheid. Studiebegeleiding Accent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Studiebegeleiding Accent.

7. Betaling. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag.

8. Geschillen. Op elke overeenkomst tussen Studiebegeleiding Accent en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Studiebegeleiding Accent .

E-mailen
Bellen
Map
Info